Skip Navigation Links Home > Bodem en nazorg > Eindinspecties

Eindkeuringen en eindinspecties van stortplaatsen

Bodemzorg verzorgt zowel eindkeuringen voor de exploitant als eindinspecties voor het bevoegd gezag.

Wanneer er niet meer gestort wordt, moeten stortplaatsen een bovenafdichtingsconstructie krijgen en baggerdepots een bovenafdichtingsconstructie of een deklaag. Bodemzorg kan het ontwerp en de aanleg hiervan verzorgen.
Na het aanbrengen wordt de aanvraag van de sluitingsverklaring bij de provincie ingediend. Na een positief besluit ligt de eindverantwoordelijkheid voor de nazorg bij de provincie.

Eindkeuring door exploitant

Afhankelijk van de vergunningsvoorschriften dient de exploitant direct na het aanbrengen van de bovenafdichting een eindkeuring uit te voeren van alle bodembeschermende voorzieningen. Bodemzorg kan de gehele keuring of, indien gewenst, onderdelen daarvan, uitvoeren. De inhoud van deze eindkeuring kan door de provincie gebruikt worden als input voor de eindinspectie.

Eindinspectie door provincie

De provincie is volgens de Wet milieubeheer verplicht om een eindinspectie uit te voeren. De eindinspectie moet onder meer bestaan uit een dossieronderzoek, een veldinspectie en een eindinspectierapport. Uit de stukken van de eindinspectie moet blijken dat aan alle vergunningsvoorschriften is voldaan (onder meer door het beoordelen van de aard, aanwezigheid en functioneren van de aangelegde bodembeschermende voorzieningen) en dat er op basis van de Wet bodembescherming geen andere maatregelen meer nodig zijn. Bij alle onderdelen van de eindinspectie kan Bodemzorg de provincie van dienst zijn.

Bodemzorg beschikt over ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van inrichting en afwerking van stortplaatsen en baggerdepots.

Deze pagina afdrukken