Skip Navigation Links Home > Bodem en nazorg > Herziening nazorgverplichting

Herziening nazorgverplichting

Eeuwigdurende nazorg of geoptimaliseerde aanpak?
Het Ministerie van I&M, provincies, gemeenten en waterschappen willen de nazorg van IBC-locaties en stortlocaties de komende jaren zo veel mogelijk - op verantwoorde wijze - beëindigen. Dit streven is vastgelegd in het Convenant bodem en ondergrond 2016-2020. Hoewel de nazorg de laatste jaren vaak al sterk is verminderd, betekent het convenant een impuls om mogelijkheden van eindige oplossingen te onderzoeken. Bodemzorg wil haar expertise als nazorgorganisatie hier graag voor inzetten. En dat gebeurt ook al, zoals in Aalsmeer. Met bestaande klanten worden alternatieven onderzocht. Afkoop van de verantwoordelijkheid aan een nazorgorganisatie zoals Bodemzorg kan daarbij een geschikt hulpmiddel zijn. Bij afkoop neemt Bodemzorg alle verantwoordelijkheid voor de restverontreiniging langdurig, of eeuwigdurend, van u over.

Beslismodel herijking
Bodemzorg heeft het herijkingsdocument ontwikkeld, een beslismodel waarmee de meest efficiënte aanpak van een (langdurig) beheer en nazorgproject bepaald kan worden. Aan de hand van dit document kunnen we afwegen hoe de huidige nazorg het best kan worden aangepakt. Het document geeft advies over meest efficiënte aanpak, een afweging van voortzetting, vermindering of beëindiging nazorg en inzicht in de te verwachten kosten van de resterende nazorg.

Financieel model
Wilt u een financiële afweging maken tussen eeuwigdurende nazorg ten opzichte van een eindige of geoptimaliseerde aanpak? Hiervoor heeft Bodemzorg, gezamenlijk met de Rebel Group, een financieel model ontwikkeld. Het model maakt de totale kosten van aanpakken op lange termijn inzichtelijk. Behalve met rechtstreekse kosten biedt het model de mogelijkheid rekening te houden met indirecte kosten en opbrengsten, zoals financiële risico’s en opbrengsten (bijvoorbeeld waardevermeerdering als gevolg van een eindige saneringsaanpak).

Hieronder kunt u gratis het model en de bijbehorende toelichting downloaden, om de afweging voor uw eigen locatie te maken. We vragen u wel om u eenmalig als gebruiker te registreren.

Organisatie
Naam*
E-mail*
*Naam en e-mail zijn verplichte velden.

Uw e-mail adres wordt alleen gebruikt voor het verstrekken van informatie en
updates met betrekking tot het betreffende document.


Verstuur aanvraag >> 
Deze pagina afdrukken
Contact