Skip Navigation Links Home > Bodem en nazorg > Beheer en nazorg

Beheer en nazorg

Op alle locaties waar de bodemkwaliteit moet worden bewaakt, of grondwaterbeheersmaatregelen in stand moeten worden gehouden, kan Bodemzorg diensten aanbieden. Bodemzorg kan zowel losse diensten leveren als een compleet dienstenpakket aanbieden.

Ons takenpakket is divers en wordt op maat gesneden. Onder de beheer- en nazorgactiviteiten vallen onder meer:

  • controle en inspectie van nazorgvoorzieningen;
  • beheer grondwaterkwaliteit;
  • nakoming van de vergunningverplichtingen;
  • instandhouding en bewaking van beheersmaatregelen;
  • overname van de nutsgerelateerde rekeningen;
  • terreinbeheer;
  • beoordeling en implementatie van natuurlijke-afbraakscenario’s;
  • voortgangsrapportage en advies;
  • communicatie richting opdrachtgever, bevoegde gezagen en betrokkenen.
Kwaliteit

Bij de uitvoering van de werkzaamheden volgt Bodemzorg de geldende veldwerkrichtlijnen en protocollen. Werkzaamheden die Bodemzorg niet zelf kan uitvoeren, worden uitbesteed aan gespecialiseerde derden. Het gaat hier bijvoorbeeld om het doorspuiten van drainagesystemen. Ten aanzien van de ingehuurde diensten ziet Bodemzorg toe op het gewenste kwaliteitsniveau. De milieuanalyses worden eveneens uitbesteed, aan geaccrediteerde laboratoria.

Deze pagina afdrukken