Skip Navigation Links Home > Bodem en nazorg > NAVOS-locaties

Onderzoek voormalige stortplaatsen
Stilstand of vervolg?

In Nederland zijn circa 3.800 oude voormalige stortplaatsen. In de laatste tien jaar zijn de nooit onderzochte gevallen geïnventariseerd en risico’s voor mens en milieu onderzocht; het zogenaamde NAVOS-onderzoek. Voor de ongeveer 250 locaties in Noord-Holland is dit onderzoek uitgevoerd door Bodemzorg.

Bij het NAVOS-onderzoek is het grondwater rondom 131 locaties in de periode 2000 - 2004 gemonitord. Tevens is onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit en dikte van de deklagen. Daarnaast heeft op een aantal locaties onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van het oppervlaktewater, de waterbodem en het gewas.

Op 70% van de locaties bleek sprake van een geringe invloed van het stortmateriaal op de grondwaterkwaliteit en van geringe verspreidingsrisico’s. Bodemzorg heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland vervolgonderzoek (NAVOS II) uitgevoerd op die locaties waar, op basis van de voorgaande NAVOS-onderzoekresultaten, voortzetting van de monitoring of nader grondwateronderzoek gewenst was.
Onderdeel van dit aanvullend onderzoek was ook een zogenaamd onderzoek naar de NA-potentie1) van de stortplaats. Het onderzoek heeft geresulteerd in meer duidelijkheid in de verontreinigingsituatie, de invloed van de stortlocatie op de omgeving, de potentie van het optreden van natuurlijke afname en verwachtingen omtrent de toekomstige verspreidingsrisico’s. Op ongeveer 10% van de oorspronkelijke 131 locaties blijkt sprake te zijn van noodzaak tot vervolgmonitoring en/of nader onderzoek.
Bodemzorg gaat dit onderzoek (NAVOS III) in de periode 2010 - 2014 uitvoeren. 

Binnen NAVOS II heeft ook een nadere inventarisatie van de deklaagonderzoekgegevens plaatsgevonden. Bij de 40 meest risicovolle locaties is op basis van de locatiespecifieke gegevens een indicatie van de te treffen maatregelen en daarmee gemoeide kosten vastgesteld.

Bodemzorg wil actief bijdragen aan het veilig maken en waar mogelijk herontwikkelen van voormalige stortplaatsen. Dat gebeurt al lokaal door middel van meer specifiek onderzoek op locaties maar ook via afkoop van de deklaagsanering en de nazorg van de voormalige stortplaats.

Daarnaast is Bodemzorg actief met projecten die herontwikkeling moeten stimuleren. Bijvoorbeeld door deelname aan het Europese project SufalNet.

Klik hier voor de factsheet onderzoek vier voormalige stortplaatsen in West-Holland.

1) NA = natuurlijke afname; het geheel van fysiche en biologische processen dat voor vermindering van (verspreiding) van verontreiniging zorgt.

Deze pagina afdrukken
Contact
Monsternemers