Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Activiteiten > Bewerking en hergebruik

Bewerking en hergebruik

Bij de uitvoering van zowel civieltechnische als bouwkundige werken komen geregeld grondstromen vrij die afgevoerd moeten worden. Vaak zijn dit materialen die elders weer als nuttige bouwstof hergebruikt kunnen worden.

Hergebruik van dit soort afval mag echter alleen als voldaan wordt aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Daarin worden eisen en voorwaarden die gesteld worden voordat hergebruik mogelijk is exact omschreven. 

Nuttig hergebruik

De beschikbare afvalverwerkingslocaties hebben een beperkte capaciteit die optimaal moet worden benut. Bewerking en hergebruik vermindert de hoeveelheid te storten afval en legt dus minder beslag op de stortruimte. Door hergebruik van afvalstoffen worden bovendien de natuurlijke bronnen en grondstoffen ontzien.
Afvalzorg bewerkt en hergebruikt afvalstromen, binnen de kaders van dit Besluit bodemkwaliteit. Afval zoals licht verontreinigde grond, veegzand en slib uit riolen, kolken en gemalen wordt bewerkt tot bouwstof voor infrastructurele werken. Bijvoorbeeld geluidswallen, wegen of dijkverhogingen. Of als grondstof voor nieuwe producten. Ook zet Afvalzorg projecten op waarbij secundaire bouwstoffen zoals baggerspecie en licht verontreinigde grond nuttig kunnen worden hergebruikt. Zoals bij Het Groene Schip en Naarderbos. Voorbeelden van bewerkings- en hergebruiksactiviteiten die bij Afvalzorg plaatsvinden zijn immobilisatie en grondreiniging

Dochterondernemingen

Afvalzorg heeft een aantal dochterondernemingen die zijn gespecialiseerd in acceptatie, opslag, handling, keuring en/of bemonstering van verontreinigde grond en andere granulaire afvalstromen. Hierbij benut Afvalzorg haar afvalverwerkingslocaties ook voor de op- en overslag van afvalstromen. 

Voorbeelden hergebruik

Wilt u meer weten over voormalige afvalproducten die wij na bewerking weer terug in de maatschappij brengen? Kijkt u dan bij Producten afnemen.

Deze pagina afdrukken
Contact