Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen van NV Afvalzorg Holding houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De uit vijf personen bestaande raad van commissarissen is in lijn met het profiel van de raad. 

De taken van de raad, evenals zijn werkwijze zijn neergelegd in de statuten van de vennootschap en in het reglement raad van commissarissen.

Binnen de raad van commissarissen bestaan er twee commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De taakverdeling en werkwijze van zowel de audit- als de remuneratiecommissie zijn vastgelegd in een reglement.

Het rooster van aftreden bevat het schema met de data waarop de commissarissen zijn benoemd, (mogelijk) worden herbenoemd of aftreden. 

Deze pagina afdrukken
Contact
Meer informatie