Duurzaamheid

Afvalzorg draait om milieu en duurzaamheid. We vervullen een onmisbare functie in de verwijdering van niet-herbruikbare of niet te verbranden afvalstromen na productie en consumptie. Ook op onze locaties proberen we de eigen milieu-impact zo laag mogelijk te houden. En daarvoor beschikken we over vele milieuvoorzieningen en -maatregelen op en rond onze locaties. Bovendien ontwikkelen we verschillende activiteiten op het gebied van recycling en duurzame energie.

Meerjarenprogramma energie
Sinds 2009 is Afvalzorg het "Meerjarenprogramma Energie" gestart. Ons streven was om in 2020 onze CO2-emissies met 50% te hebben gereduceerd ten opzichte van 2008. De inzet van alle activiteiten heeft er in 2014 echter voor gezorgd deze ambitie kon worden verhoogd. In plaats van een vermindering van 50% streven we er nu naar om onze CO2-footprint per 2020 met 75% te hebben verminderd (ten opzichte van 2008).

Energiezorg, onderdeel van Afvalzorg en HVC Energie, bekijkt daarnaast de mogelijkheden om op Afvalzorglocaties energie te produceren met behulp van wind, zon of biomassa.

Stortgas
Stortgas draagt bij aan het broeikaseffect. Om deze reden benutten we ons stortgas zo veel mogelijk om zo het jaarverbruik aan aardgas en elektriciteit zoveel mogelijk terug te brengen en te verduurzamen. We streven ernaar om de onttrokken en benutte hoeveelheden stortgas te maximaliseren. Bovendien stimuleren we de reductie van stortgasemissies bij derden, ook in het buitenland.

Besparing primaire grondstoffen
Duurzaamheid betekent ook dat we zoeken naar mogelijkheden om te besparen op primaire grondstoffen. Zo hebben we industriële rest- en afvalwaterstromen toegepast voor de voeding van de bacteriën die gebruikt worden om het percolaat uit de stortlocatie te zuiveren. Deze aanpak en de voortdurende procesverbeteringen in de zuivering, hebben ervoor gezorgd dat de grondstofkosten met 60% zijn gedaald.

Deze pagina afdrukken
Contact