Skip Navigation Links Home > Uw afval > Algemene acceptatievoorwaarden > Transportvoorwaarden

Transportvoorwaarden

Uw afvalstoffen dienen tijdens transport te zijn afgedekt of verpakt om verstuiving of stankoverlast in de omgeving tijdens het lossen en de verwerking van het afval te voorkomen. Afvalstoffen dienen gedurende de vastgestelde openingstijden van de locatie te worden aangeboden. Tenzij daar aparte afspraken over zijn gemaakt en hier door Afvalzorg schriftelijk toestemming voor gegeven is. Verder dient de transporteur zich te houden aan de locatievoorschriften en de aanwijzingen die door of namens Afvalzorg op het terrein worden gegeven.

Het aangeboden materiaal dient als regel steekvast te worden aangeboden. In voorkomende gevallen kan door Afvalzorg toestemming worden verleend om een (deel)partij in niet-steekvaste toestand aan te bieden. Hierbij mag de begaanbaarheid van de locatie en de continuïteit van de verwerking van de overige afvalstoffen niet in gevaar komen. Daarnaast mag het afval geen hinder (zoals geur- of stofoverlast) naar de omgeving geven.

Afvalzorg kan nadere eisen stellen aan de aanbiedingen. Er kunnen onder andere aanvullende eisen gesteld worden met betrekking tot en de frequentie van de aanvoer, de wijze van verpakken en de partijgrootte per levering. Deze aanvullende eisen worden gesteld indien dit uit oogpunt van een goede bedrijfsvoering wenselijk is. Tevens kunnen nadere eisen gesteld worden in het belang van de arbeidsomstandigheden.

 

Deze pagina afdrukken
Contact