Skip Navigation Links Home > Uw afval > Algemene acceptatievoorwaarden > Verboden afvalstoffen

Verboden afvalstoffen

Er is een aantal stoffen dat niet op de stortlocaties van Afvalzorg gestort mag worden.

Onder meer de volgende stoffen kunt u niet op de stortlocaties van Afvalzorg aanbieden:

  • afvalstoffen waarvoor het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen van kracht is, met uitzondering van die waarvoor een ontheffing is verleend;
  • afvalstoffen die vergunningsplichtig zijn conform het Besluit stralingsbescherming;
  • fecaliën en fecaliënhoudend afval;
  • brandende, smeulende en/of broei bevorderende afvalstoffen;
  • stoffen die brandbare en/of gevaarlijke gassen of warmte ontwikkelen wanneer ze in aanraking komen met water;
  • stoffen die een hinderlijke reuk binnen en/of buiten de afvalverwerkingslocatie kunnen veroorzaken;
  • gesloten emballage, geheel dan wel gedeeltelijk gevuld, zoals vaten, drums, flessen, bussen, kisten en containers, voorzover op de inhoud daarvan geen directe visuele controle mogelijk is. Hiervoor kan in bepaalde gevallen afgeweken worden indien daar uitdrukkelijk een schriftelijke toestemming voor is verleend.

Deze opsomming is niet limitatief. Afvalzorg kan afzien van acceptatie van een afvalstof op grond van de Wm-vergunningen van haar diverse afvalverwerkingslocaties.

Voor een aantal van deze stromen kan Afvalzorg u alternatieve verwerking aanbieden. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Acceptatie.

Indien een of meerdere van bovenstaande afvalstoffen wordt aangeboden om te storten zal de bedrijfsleider van de afvalverwerkingslocatie bepalen dat de vracht weer opgeladen dient te worden, of op een andere manier verwerkt dient te worden. De extra verwerkingskosten hiervoor worden aan de debiteur doorbelast. Deze kosten bedragen minimaal € 450,--. Ook voor de afvalstoffen die afwijken van de stoffen waarvoor bij vooraanmelding een aanvraag is gedaan, zal de bedrijfsleider bepalen of deze stoffen weer opgeladen dienen te worden. Ook hiervoor worden de extra verwerkingskosten doorberekend.

 

Deze pagina afdrukken
Contact