Skip Navigation Links Home > Uw afval > Grond > Grond van bedrijven

Grond van bedrijven

Bij Afvalzorg kunt u diverse grondstromen aanleveren, waaronder: 

Asbesthoudende grond
Asbesthoudende grond komt in aanmerking voor hergebruik indien de asbestconcentratie minder is dan 100 mg/kg ds gewogen en kan ingenomen worden op diverse hergebruik- en/of opslaglocaties van Afvalzorg. Voor grond die niet meer voor hergebruik in aanmerking komt zal worden bekeken of reiniging mogelijk is. Indien dit niet het geval is biedt Afvalzorg de mogelijkheid om dit materiaal te storten.

Herbruikbare grond
Bij graafwerkzaamheden komt in veel gevallen schone of licht verontreinigde grond vrij. U kunt deze grond bij Afvalzorg aanbieden.
Schone grond is grond die voldoet aan de achtergrondwaarde, tegenwoordig AW-grond genoemd. Onder licht verontreinigde grond wordt verstaan: grond waarvan de samenstellingswaarden voor schone grond worden overschreden.

Sterk verontreinigde grond
Sterk verontreinigde grond kan bijvoorbeeld vrijkomen bij een bodemsanering of een stadsvernieuwingsproject in een oud binnenstedelijk gebied. Door eeuwenlang gebruik kan de bodem vervuild zijn geraakt met diverse stoffen.
Afvalzorg richt zich bij de verwerking van verontreinigde grond op 100% recycling. Onze activiteiten zijn gericht op hergebruik van grond waardoor het gebruik van natuurlijke grondstoffen wordt vermeden.

Deze pagina afdrukken
Contact